GİZLİLİK POLİTİKASI

 

ÖNSÖZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında S.S. Tavşanlı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Şirketimize muhtelif yollardan iletilen sizlere ait tüm kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin saklanması hususunda hassasiyet göstermekteyiz. Bu bağlamda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere T.C. Anayasası ve sair mevzuat hükümlerine uyum sağlayabilmek adına S.S. Tavşanlı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olarak tüm teknik ve idari tedbirleri almış bulunmaktayız. Kanunlar tarafından güvence altına alınan haklarınızı koruyacağımızı da önemle belirtmek isteriz. Bu bağlamda kişisel verilerinizi şirketimizle güvenle paylaşabilir, öneri, şikâyet ve tereddütlerinizi tarafımıza iletebilirsiniz. Kişisel verilerinizin korunması konusunda bilhassa önem arz eden Şirketimizde yürürlüğe konulmuş olan Gizlilik Politikamızı sizlerle paylaşmaktayız.

 

S.S. Tavşanlı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi

 1. GİZLİLİK POLİKASININ AMACI

Kişisel verilerin korunması ve kanunlara uyum sağlanması temel prensibimizdir. Şirketimiz daima kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinkorunmasına ilişkin gereken hassasiyeti göstermiştir. S.S. Tavşanlı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (bundan sonra “Taşıyıcılar” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak yaptığımız tüm işlerde sizlerden almış olduğumuz kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler gizli tutulmuş ve üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır. Yine 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca şirket içi düzenlemelerimiz yeniden yapılmış olup; tüm teknik ve idari tedbirler alınmıştır. Devam eden süreçte de Taşıyıcılar olarak Kanunların getirdiği tüm sorumluluklara uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmekteyiz.

 

 1. GİZLİLİK POLİTİKASININ KAPSAMI

İşbu Gizlilik Politikamız 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz rızanızla ya da kanuna uygunluk halleri kapsamında elde edilmektedir. Söz konusu verileriniz;

- Şirket güvenliğinin sağlanabilmesi,

- Sizlere eksiksiz hizmet sunulabilmesi,

- Ticari faaliyetlerimizin yürütülebilmesi,

- Sorunlarınızın hızlıca çözümlenebilmesi,

- Kalitemizin artırılabilmesi, amacıyla kullanılmaktadır.

Sizlerden gelen bazı kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler Kanunun öngördüğü usullerde kişisellikten çıkarılmakta ve anonim hale getirilmektedir. İstatistik amacıyla kullanılan veriler halihazırda Kanunun düzenlemesine ve politikamızın kapsamın dâhil değildir. Taşıyıcılar olarak veri politikamız, yönetmeliğimiz ve yönergemiz uyarınca Kanuna uygunluk kapsamında kişisel verileri korumak maksadıyla değiştirme hakkımız haizdir. Gizlilik politikası Taşıyıcılar‘ın çözüm ortaklığı yaptığı gerçek ve tüzel kişilerin müşterileri, çalışanları ve diğer tüm kişilerin herhangi bir yoldan elde edilen verilerinin korunmasını amaçlamaktır. Bu bağlamda amaçlanan hedefi gerçekleştirmek amacıyla çeşitli düzenlemeleri ihtiva etmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN VE/VEYA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN

İŞLENMESİ İLE İLGİLİ TEMEL PRENSİPLER

Kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel prensiplerimiz aşağıdaki gibidir. Bu bağlamda Taşıyıcılar ’ ın rızaya dayanarak veya Kanuna uygun olarak topladığı ya da işlediği verilerde de işbu ilkeler geçerli olacaktır.

 

-Hukuka Uygun Olması: Taşıyıcılar gerçek ve tüzel kişilerden kendisine gelen ve muhtelif yollardan topladığı kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin kaynağını ve hukuka uygunluğunu sorgulamaktadır. Bu bağlamda verilerin hukuka uygun olarak elde edilmesi Taşıyıcılar için önem arz etmektedir.

 

-Dürüstlük Kurallarına Uygun Olması: Taşıyıcılar gerçek ve tüzel kişilerden kendisine gelen ve muhtelif yollardan topladığı kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin kaynağını sorgulamaktadır. Bu bağlamda verilerin dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesi Taşıyıcılar için önem arz etmektedir.

 

-İşlendikleri Amaçla Sınırlı, Ölçülü ve Bağlantılı Olması: Taşıyıcılar muhtelif yollardan elde ettiği kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri işlendikleri amaca uygun, işlenme amacıyla sınırlı, ölçülü ve hizmetin ifasının gerektirdiği ölçüde kullanmaktadır.

 

-Kişisel Verilerin ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Doğru Olması: Taşıyıcılar gerçek ve tüzel kişilerden kendisine gelen ve muhtelif yollardan topladığı kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin yanlış bilgi içermemesine ve doğru olmasına önem vermektedir.

 

-Gerektiğinde Güncel Olması: Taşıyıcılar muhtelif şekillerde elde ettiği kişisel verilerde ve/veya özel nitelikli kişisel verilerde değişiklik olmuşsa, söz konusu değişikliğin şirkete iletilmesine ve iletildiği takdirde verinin güncellenmesine önem vermektedir.

 

-Belirli ve Meşru Amaçlar İçin İşlenmesi: Taşıyıcılar ticari faaliyetin yürütülmesi ve işin ifasının sağlanması için veri sahibinin verdiği onay çerçevesinde verileri işlemektedir. Ticari faaliyetinin yürütülmesi ve işin ifasının sağlanması amacı dışında kişisel verileri işlemez ve kullanmaz. Üçüncü kişilerin kullanmasına ve işlenmesine izin vermez.

 

-Kanunda Öngörülen ve/veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olacak Süre

Kadar Muhafaza Edilmesi: Taşıyıcılar elde ettiği kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri ilgili kanunlarda öngörülen süreler boyunca saklamaktadır. Bu bağlamda sözleşme kaynaklı kişisel verileri zamanaşımı ve Kanunların öngördüğü uyuşmazlık çıkma süreleri, Ticaret, Borçlar ve Vergi Hukukunun gereklilikleri kadar uhdesinde muhafaza etmektedir. Söz konusu amaçlar son bulduğunda veriyi anonimleştirmekte, yok etmekte veya silmektedir. İşbu veriler

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA, AKTARMA, SİLME VE ANONİMLEŞTİRME,

POLİTİKASI” doğrultusunda silinmekte ve yok edilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN 11. MADDESİ UYARINCA

BİLGİ TALEP EDEN İLGİLİNİN HAKLARI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde veri sahibinin haklarını hüküm altına almıştır. Kanunda veri sahibi ilgili kişi olarak addedilmiş olup; verilerinin işlenmesine ilişkin bazı taleplerde bulunma hakkı öngörülmüştür.

İşbu madde uyarınca ilgili kişinin talep hakları aşağıdaki gibidir:

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 1. e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 1. f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 1. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi

suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu haklarınızı kullanabilmenizi sağlayan başvuru sürecine ilişkin “6698 Sayılı Kanun Uyarınca Bilgi Talep Formu ”(KIRMIZI ÇİZDİĞİM ÇIKARILACAK SARIYLA ÇİZDİĞİM KISIMA 6698 SAYILI KANUNA LİNK VERİLECEK) Taşıyıcılar tarafından hazırlanarak internet sitesine yüklenmiştir. Kişisel verileri işlenen sizler internet sitemizdeki başvuru usul ve esaslarına uyarak yukarıda bahsedilen haklarınızı

kullanabilirsiniz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE

GETİRİLMESİ

Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz Kanunda öngörülen zamanaşımı ve saklama sürelerin dolması, yargı süreçlerinin tamamlanması veya amaca uygun diğer gerekliliklerin son bulması ile silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. İşbu veriler “KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA, AKTARMA, SİLME VE ANONİMLEŞTİRME, POLİTİKASI ” doğrultusunda silinmekte ve yok edilmektedir. Silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemleri ilgili veri sahibinin talebi üzerine veya Taşıyıcılar tarafından re ’ sen (kendiliğinden) yapılmaktadır.

 

 1. CİMRİLİK İLKESİ

Cimrilik ilkesi diğer adıyla azami tasarruf ilkesidir. Muhtelif yollardan ulaşan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler Şirketimizin sistemine aktarılır. Söz konusu ilke uyarınca veriler, gerekli olduğu kadar sisteme işlenmektedir. Taşıyıcılar tarafından toplanacak veriler amaca uygun olarak belirlenmekte ve değişkenlik göstermektedir. Bu bağlamda veriler amaca uygun olarak toplanmakta ve amaçla paralel olmayan veriler toplanmamaktadır. Amacı dışındaki fazlalık veriler şirket sistemine kaydedilmez, silinir veya anonim hale

getirilir. Fakat söz konusu veriler istatistikî amaçla kullanılabilir.

 

 1. VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ

Taşıyıcılar olarak kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin gizliliğine önem vermekteyiz. Bu bağlamda herhangi bir yoldan Şirketimize ulaşan kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz gizlidir. Taşıyıcılar ticari faaliyetini yürüttüğü her aşamada söz konusu verilerin gizliliğine riayet etmektedir. Bu bağlamda işbu Şirket gizlilik politikasına tam uyum sağlanmaktadır. Muhtelif yollardan toplanan kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin yetkisiz kişilerin eline geçmemesi, veri sahibin haklarına zarar gelmemesi-mağdur olmaması ve verilerin korunabilmesi için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Ek olarak Hukuka Uygunluk çerçevesinde kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri paylaştığımız şirketlerden de veri koruması talep edilmektedir. Yine yazılım programlarımız güncellenmekte ve devamlı olarak yenilenmektedir. Üst düzey koruma sağlanması için teknolojik açıdan tüm gereklilikler yerine getirilmekte ve standartlara uygunluk sağlanmaktadır.

 

 1. VERİLERİN GÜNCELLİĞİ

Taşıyıcılar bünyesinde güncellik ilkesi esastır. Zira muhtelif şekillerde elde edilen kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler talep üzerine işlenir ve güncellenir. Buna ilişkin gerekli önlemler de Taşıyıcılar tarafından alınır.

 

 1. VERİLERİN DOĞRULUĞU

Beyan edilen kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin doğruluğu ilkesi Taşıyıcılar tarafından benimsenmiştir. Taşıyıcılar müşterilerinin veya temas halinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin beyan ettiği kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Zira bu husus Hukuken ve çalışma prensiplerimiz doğrultusunda mümkün değildir. Bu bağlamda beyan edilen verilerin doğru olduğundan bahisle tüm işlemler yürütülmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN VE/VEYA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME

AMAÇLARI

Kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi Taşıyıcılar ’ a ait Aydınlatma Metninde ki amaçlar paralelinde gerçekleştirilecektir. Aydınlatma Metnine Taşıyıcılar’a ait internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN VE/VEYA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN

İŞLENMESİ

Taşıyıcılar ticari faaliyetlerini yürütebilmek, hizmetin ifasını sağlayabilmek ve meşru amaçları gerçekleştirebilmek adına kişisel verilerinizi ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi işleyebilir. Söz konusu veriler hiçbir zaman Hukuka Aykırı hizmetler ve gayri meşru sebepler için kullanılmaz. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi konusunda ise ayrıca hassasiyet gösterilmektedir. Şirketimiz bünyesinde özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi hususunda “ Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına” riayet edilmektedir. Ek olarak özel nitelikli kişisel veriler işlenirken Kurul tarafından belirlenen gerekli ve yeterli tüm önlemler de alınmaktadır.

 1. REKLAM AMACIYLA KİŞİSEL VERİLERİN VE/VEYA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL

VERİLERİN İŞLENMESİ

Reklam amaçlı gönderilen elektronik iletilerde alıcıdan onay alınması gerekmektedir. Bu bağlamda ancak önceden onay alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Söz konusu husus “ Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ” ile “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik”’te de açıkça düzenlenmiştir. Taşıyıcılar reklam amaçlı elektronik ticari ileti gönderirken yukarıda bahsi geçen Kanun hükümlerine uygun davranmaktadır. Yine Kanuna uygun olarak onayın alınmasına ve onayın detaylarına riayet etmektedir. Söz konusu onay; her türlü elektronik iletişim aracıyla veya yazılı olarak fiziki ortamda alınabilir. Onayda esas olan ticari elektronik ileti alıcısının, ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğine dair olumlu irade beyanının varlığı, elektronik iletişim adresi ve ad-soyadının bulunmasıdır. Alıcıdan alınan onay, Şirketin mal ve hizmetlerini pazarlamak, tanıtmak, işletmesini tanıtmak, tanınırlığını sağlamak, kutlama, temenni ve tebrik vb. içeriklerle tanınırlığını arttırmak amacıyla elektronik iletişim adreslerine gönderilen tüm ticari elektronik iletileri kapsamalıdır.

 

 1. ŞİRKETİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE KANUNDA AÇIKÇA

ÖNGÖRÜLMESİ SEBEBİYLE YAPILAN VERİ İŞLEMLERİ

Kişisel veriler ayrıca onay alınmadan ancak, veri işlemenin ilgili Kanunda açıkça belirtilmesi ve/veya Kanunda belirlenen bir hukuki yükümlülüğün ifa edilmesi amacıyla işlenebilir. İşlenen verilerin tür ve kapsamı Kanunen izin verilmiş olan veri işleme faaliyeti için gerekli olmalıdır. Her koşulda da ilgili Kanun hükümlerine uygunluk esastır.

 

 1. SÖZLEŞME İLİŞKİSİ İÇERİSİNDE KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE

İŞLENMESİ

Müşteriler veya muhtemel müşterilerle sözleşme ilişkisi kurulmuş ise, sözleşme

uyarınca toplanmış olan veriler onay alınmaksızın Taşıyıcılar tarafından

kullanılabilir. Söz konusu kişisel veriler hizmetin ifası, sözleşmenin icrası, ticari

faaliyetin yürütümü ve gereklilikler çerçevesinde kullanılmaktadır. İşbu veriler

müşterilerle iletişime geçerek güncellenebilir.

 

15.İŞ - ÇÖZÜM ORTAKLARI VE TİCARİ ORTAKLARLA PAYLAŞILAN KİŞİSEL

VERİLER

Taşıyıcılar kişisel verilerin paylaşılması konusunda Hukuka Uygun davranmayı ilke

haline getirmiştir. Bu bağlamda iş - çözüm ortakları ve ticari ortakları ile veri

paylaşırken ilgili Kanun hükümlerine uygun davranmaktadır.

Taşıyıcılar veri gizliliği taahhüttü ile sadece hizmetin ifası, işin yürütümü ve ticari

faaliyetin sürdürülebilmesi için gereken kadar kişisel veriyi iş - çözüm ortakları ve

ticari ortakları ile paylaşmaktadır. Paylaşılan veriyle birlikte iş - çözüm ortakları ve

ticari ortaklarından mutlaka veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin gereken idari

ve teknik tedbirleri alması talep edilmektedir.

 

 1. OTOMATİK SİSTEMLER VASITASIYLA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE/VEYA

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

Otomatik sistemler aracılığıyla kişilerin açık rızası olmaksızın elde edilen

bilgilerden edinilen veriler kişiler aleyhine kullanılamaz. Taşıyıcılar sadece kendi

sisteminde ki verileri kullanarak işlem yapacağı kişilerle ilgili karar alabilmektedir.

Tüm bunlardan bahisle Taşıyıcılar otomatik sistemler vasıtasıyla işlenen kişisel

verilerde ve/veya özel nitelikli kişisel verilerde ilgili tüm mevzuat hükümlerine

uygun davranmaktadır.

 

 1. S.S. TAVŞANLI MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ ’ NİN

ÇALIŞANLARINA AİT KİŞİSEL VERİLER VE/VEYA ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL

VERİLER

HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER ÇERÇEVESİNDE YAPILAN İŞLEME:

Çalışanlara ait kişisel

Veriler, verinin işlenmesine ilişkin ilgili Kanunda açıkça hüküm bulunması veya

Kanunen öngörülen yükümlülüğünün yerine getirilmesi maksadıyla ayrıca onay

alınmaksızın Taşıyıcılar tarafından işlenebilir. Söz konusu verilerin işlenmesi

Kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle sınırlıdır.

 

İŞ SÖZLEŞMESİ VE İŞ İLİŞKİSİ UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN

İŞLENMESİ: Çalışanların kişisel verileri şirketle – çalışanların iş ilişkisinin

sağlanabilmesi için gerekli olduğu kadar ölçülülük çerçevesinde çalışanların

onayı alınmaksızın işlenebilmektedir. Taşıyıcılar her koşulda çalışanlara ait

verilerin korunmasını, gizliliğini ve bu hususta her türlü tedbiri alacağını taahhüt

etmektedir.

 

ÇALIŞANLARA AİT ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca özel nitelikli kişisel

verilerin işlenmesi için verisi işlenecek kişinin onayı ve ek olarak Kurul tarafından

öngörülen gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Taşıyıcılar Kanuna ve

Kurulun esaslarına uygunluk çerçevesinde özel nitelikleri kişisel verileri işlerken

hem ilgilinin onayını almakta hem de Kurul ’ un belirlediği gereken önlemleri

almaktadır. Ancak özel nitelikli kişisel veriler Kanunda öngörülen istisnai hallerle

ilgili kişinin onayı olmaksızın sınırlı ve ölçülü olmak koşuluyla işlenebilir.

 

OTOMATİK SİSTEMLER VASITASIYLA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:

Çalışanların otomatik sistemlerde bazı kişisel verileri işlenebilmektedir. Söz

konusu veriler çalışanların performans değerlendirmesinde, istatistiki verilerin

tutulmasında, Şirket için terfilerde ve puanlamalarda kullanılmaktadır.

Çalışanların kendilerine ilişkin ortaya çıkan aleyhe sonuçlara itiraz hakkı

bulunmaktadır. İtiraz, Şirket içi kurallara ve prosedüre uygun olarak

gerçekleştirilmelidir. Söz konusu itiraz Şirket içinde değerlendirmeye tabi

tutulmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN ÇALIŞANLARIN YARARINA İŞLENMESİ:Çalışanlara

ait kişisel veriler, çalışanın menfaatine ilişkin işlemler için, onay alınmadan

Taşıyıcılar tarafından işlenebilmektedir. Yine Taşıyıcılar iş ilişkisine ilişkin ihtilaflar

içinde, Şirket çalışanlara ait kişisel verileri işleyebilir.

 

ŞİRKET İÇİ TELEKOMÜNİKASYON, İNTERNET VE İLETİŞİM: İşin ifasının

daha kolay sağlanabilmesi adına Taşıyıcılar tarafından Şirket içi çalışanlara

bilgisayar, telefon, araba, uygulamalar, yazılımlar ve e-posta tahsis

edilebilmektedir. Taşıyıcılar tahsis ettiği araçlar üzerindeki kişisel verileri kontrol

edebilir ve denetleyebilir.

Çalışan ise kendisine tahsis edilen araçları özel amaçları için kullanamaz. Sadece

işin ifasını sağlamak maksadı ile kullanması zorunludur. Yine çalışan Taşıyıcılar ile

çalışma ilişkisinin başladığı andan itibaren tahsis edilen araçlarda iş ve işin

gerekliliği dışında hiçbir veri, bilgi bulundurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt

etmektedir.

 

 1. YURT İÇİ VE YURT DIŞINA KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Taşıyıcılar kişisel verileri, hizmetin ifası ve ticari faaliyetin yürütülebilmesi

amacıyla iş-çözüm ortakları, ticari ortakları ve hâkim hissedarları ile paylaşabilir.

Yine Taşıyıcılar tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin edilen ve ticari faaliyetin

yürütülebilmesi için gerekli hizmetin sunulmasını sağlamak amacıyla kişisel

verileri sınırlı ve ölçülü olarak tedarikçilerine aktarabilecektir.

Bu bağlamda Taşıyıcılar ’ ın kişisel verileri Kanunda öngörülen şartlara uygun

olarak ve Kurul’un belirlediği esaslar çerçevesinde ve ilgili kişinin onayı ile yurt içi

ve yurt dışına aktarma yetkisi haizdir.

 

 1. BİLGİ TALEP EDEN İLGİLİNİN HAKLARI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde veri sahibinin

haklarını hüküm altına almıştır. Taşıyıcılar Kanun uyarınca veri işlenmeden önce

ilgilinin onayının alınmasını gerektiğini, veri işlendikten sonra ilgilinin verisi

hakkında bilgi talep etme, güncellenme, silinme, yok etme ve anonim hale

getirme hakkının olduğunu kabul etmektedir.

İlgili kişiler “6698 Sayılı Kanun Uyarınca Bilgi Talep Formu”na”(KIRMIZI ÇİZDİĞİM ÇIKARILACAK SARIYLA ÇİZDİĞİM KISIMA 6698 SAYILI KANUNA LİNK VERİLECEK)

 Taşıyıcılar’ın

internet sitesinden ulaşarak kişisel verileriyle ilgili;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların

düzeltilmesini isteme,

 1. e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı

kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin

silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 1. f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine

verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 1. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi

suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 1. h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması

hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Yukarıda bahsedilen taleplere ilişkin başvurular Şirketin internet sitesinden veya

Şirketten temin edilen başvuru formunun eksiksiz doldurulması ile yapılmaktadır.

Başvuru formu ıslak imza ile imzalanarak (kimlik fotokopisi ile birlikte) Noter

vasıtasıyla, iadeli taahhütlü postayla, şirketimiz adresine kaydedilmiş sstavsanli@hs01.kep.tr                       KEPadresine veya tavsanlitasiyicilarkooperatifi@hotmail.com adresine

iletilebilecektir.

Başvurular, ilgili kişinin şahsına ait olmalıdır. Bir başka kişinin kişisel verisine

ilişkin bilgi talebi için başvuru yapılamaz. Ek olarak başkası adına yapılan bilgi

talebi de Şirket tarafından cevaplanmayacaktır. Bilgi talebinde bir başkası adına

yapılan başvuru yapıldığı Taşıyıcılar tarafından tespit edilirse; Taşıyıcılar’ın her

türlü dava ve talep hakkı saklıdır. İlgili kişinin talepleri Taşıyıcılar ’ a ulaştığı

tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır. Taşıyıcılar gerekli

görürse başvuru yapan ilgili kişiden başka bilgi ve belge talep edebilecektir.

Şirket içerisinde anonimleştirilen kişisel verilerle ilgili kişinin bir hakkı

bulunmamaktadır.

 

 1. GİZLİLİK İLKESİ

Çalışanlara ve Taşıyıcılar’a muhtelif yolardan ulaşmış olan kişilere ait tüm kişisel

veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler gizlidir. Sözleşme kapsamı dışında, iş

amacı dışında ve kanuna uygunluk nedenleri olmaksızın hiç kimse kişisel verileri

ve/veya özel nitelikli kişisel verileri kullanamaz, çoğaltamaz, aktaramaz,

kopyalanamaz.

 

 1. DENETİM VE İŞLEM GÜVENLİĞİ

Muhtelif yollardan toplanan kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin

yetkisiz kişilerin eline geçmemesi, veri sahibin haklarına zarar

gelmemesi-mağdur olmaması ve verilerin korunabilmesi için gerekli teknik ve

idari tedbirler alınmaktadır. Ek olarak Hukuka Uygunluk çerçevesinde kişisel

verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri paylaştığımız şirketlerden de veri

koruması talep edilmektedir. Yine yazılım programlarımız güncellenmekte,

devamlı olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir. Üst düzey koruma sağlanması

için teknolojik açıdan tüm gereklilikler yerine getirilmektedir ve standartlara

uygunluk sağlanmaktadır. Tüm bunlara paralel olarak Taşıyıcılar kişisel verilerin

ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin korunabilmesi için gereken tüm iç ve dış

denetimleri yaptırmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİ İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ

Kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal durumu söz konusu olduğunda, Taşıyıcılar

kendisine bildirilen ihlalleri gidermek için derhal üzerine düşeni yapmak için

harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirebilmek için gereken tüm tedbirleri

alır. Bu bağlamda zararı en aza indirerek telafi eder.

Kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin dışarından yetkisiz üçüncü

kişilerin eline geçmesi durumunda Şirket söz konusu hususu direk Kişisel Verileri

Koruma Kurulu ’ na bildirmektedir. İhlallerin bildirimi için Şirketimizin internet

sitesinde belirtilen usullere göre başvuruda bulunabilirsiniz. Ayrıca veriler

hakkında bilgi talebinde bulunmak için“6698 Sayılı Kanun Uyarınca Bilgi Talep

Formu” için tıklayınız.

”(KIRMIZI ÇİZDİĞİM ÇIKARILACAK SARIYLA ÇİZDİĞİM KISIMA 6698 SAYILI KANUNA LİNK VERİLECEK)

 

 

 

 1. GÜNCELLEME

İşbu Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler aşağıdaki tabloda listelenmekte ve

gösterilmektedir.

POLİTİKADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

POLİTİKA GÜNCELLEME TARİHİ