6698 Sayılı Kanuna Dair

Aydınlatma Metni

S.S. TAVŞANLI MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ’ne ait

AYDINLATMA METNİ

VE

VERİ KORUMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi ve muhafaza edilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle S.S. Tavşanlı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (Bundan sonra kısaca “Taşıyıcılar” ve “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak sizlere ait kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin korunması, muhafaza edilmesi ve işlenmesi hususunda kanuna uygun teknik ve idari tedbirleri alabilmek için gereken özeni gösteriyoruz.. Sizlerden internet ortamında da sıklıkla kişisel veri almaktayız. İnternet sitemizin ziyaret edilmesi esnasında alınan ve kaydedilen kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uygun olarak işlenmektedir. Bu bağlamda Gökdenİzler veri sorumlusu sıfatıyla kanuni sınırlar dahilinde verilerinizi almakta ve muhafaza etmektedir. Ayrıca belirtmek isteriz ki; internet sitemizin ziyareti esnasında alınan tüm kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler Gizlilik Politikamız çerçevesinde de korunmaktadır. Bu konuda sayfamızda bulabileceğiniz Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.

 

İnternet sitemize verilen linkle yapılan yönlendirme ile aktifleşen internet sitelerinin veri güvenliği ve veri politikasıyla ile ilgili Gökdenİzler olarak garanti verilmemektedir. Bu hususta yönlendirilen sayfanın veri güvenliği ve veri politikası tarafınızca dikkatlice incelenmelidir.

 

 1. KİŞİSEL VERİ NEDİR?

 

Kişisel veri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. ” şeklinde ifade olunmuştur. Tanımdan da anlaşılacağı üzere sizleri belirlenebilir kılan her türlü veri kişisel veridir. Bu bağlamda tarafınızın açıkça izni olmadıkça kişisel verilerinizin bir başkası tarafından alınması ve işlenmesi mümkün değildir. Tüm bunlara ek siyasi düşünce, mezhep, ırk, din, dernek-vakıf üyeliği, sağlık bilgisi, felsefi düşünce, inanç, cinsel tercih, sabıka kaydı, ceza mahkûmiyet bilgileri, biometrik veriler ise özel nitelikli kişisel verilerdir. Özel nitelikli kişisel verilerinizin alınabilmesi, aktarılabilmesi ve işlenebilmesi için tarafınızın ayrıca ve açıkça YAZILI onayı gerekmektedir. İşbu aydınlatma metninde kişisel verilerinize ilişkin yaptığımız tüm açıklama ve bilgilendirmeler özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsar mahiyettedir.

 

 1. HUKUKİ DAYANAK

 

6698 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu, verisi işlenen kişilerin onayları alınırken ayrıca ve açıkça alınan veri hakkında aydınlatılmasını da öngörmüştür. Aydınlatma Yükümlülüğü olarak addedilen bu husus Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. Maddesinde “ Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu ve yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.” şeklinde hüküm altına alınmıştır.

 

İşbu Kanunun 3. Maddesinde veri sorumlusu da “ Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve

yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler”olarak tanımlanmıştır. Yine veri işleyen “Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına

kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi.” şeklinde hükmolunmuştur Bu bağlamda veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz S.S. Tavşanlı Motorlu

Taşıyıcılar Kooperatifi’dir. Veri sorumlusunun bilgileri de aşağıdaki gibidir.

 

S.S. Tavşanlı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi

Adres : Tunçbilek Yolu Üzeri 5. Km Tavşanlı / Kütahya

Telefon : +90 (274) 652 20 20 / Fax: +90 (274) 652 20 24 - 25

E-mail : tavsanlitasiyicilarkooperatifi@hotmail.com

E-mail : sstavsanli@hotmail.com        

KEP Adresi : sstavsanli@hs01.kep.tr

 

 1. VERİ SORUMLUSU S.S. TAVŞANLI MOTORLU TAŞIYICILAR

KOOPERATİFİ‘NİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI

Yukarıda izah olunan hükümler uyarınca veri sorumlusu S.S. Tavşanlı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’dir. İşbu sıfat altında Taşıyıcılar kişisel verilerin işlenmesi sebebiyle Aydınlatma Metninde kişisel verilerin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin kanunda öngörülen sınırlar dahilinde ve kanuna uygun olarak işlediği konusunda veri sahiplerini bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

 

İşbu aydınlatma yükümlülüğü ile Taşıyıcılar veri sorumlusu sıfatı altında bazı yükümlülükler üstlenmiştir. Bu bağlamda yükümlülükleri; veri sahiplerini kişisel verileri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarılması ve aktarma amaçları, kimlere aktarımın yapılabileceği, veri sahibi tarafından yöneltilen güncelleme, silme, anonimleştirme gibi Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 11. Maddesinde ki haklar uyarınca bilgilendirmek ve kişisel verilerin toplanma amaçları, ilkeleri ve hukuki dayanaklarını belirlemek şeklindedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN S.S. TAVŞANLI MOTORLU TAŞIYICILAR

KOOPERATİFİ TARAFINDAN İŞLENME AMAÇLARI

 

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun öngördüğü sınırlar içerisinde ve kanunun ilkeleri esas alınarak işlenmektedir. Kanun çerçevesinde Taşıyıcılar olarak veri işleme amaçlarımız;

a-Sizlere sunulan ürün ve hizmet kalitesinin arttırılabilmesi;

 

b-Taşıyıcılar bünyesinde ki yeniliklerden, sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin

hızlıca haberdar edilebilmesi;

 

 

c-Kişiye özel ihtiyaçlar ve kullanım amaçlarının tespit edilmesi bu bağlamda siz

müşterilerimize özel mal ve hizmet sunumunun gerçekleştirilebilmesi;

 

d-Taşıyıcılar ’ın ticari faaliyetin yürütülebilmesi ve bu bağlamda sizlere eksiksiz

ifanın sağlanabilmesi;

 

e-Değişen-gelişen ürün ve hizmetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek ve

gereken durumlarda aydınlatmanın yapılabilmesi;

 

f-Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizlerin en iyi şekilde

faydalanabilmesi;

 

g-Taşıyıcılar olarak ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin geliştirilebilmesi,

belirlenebilmesi, güvenli bir temele oturtulabilmesi, ticari politikalarımızda ve

yönetimsel işleyişimizde doğru kararların alınabilmesi;

 

h-Taşıyıcılar olarak kurumsal kimliğimizin sağlam temele oturtulabilmesi ve

kurumsal işleyişin sağlanabilmesi;

 

ı-Şirket içi politikalarımızın hedeflerine ulaştırılması ve böylelikle siz

müşterilerimizin memnuniyetinin arttırılabilmesi;

 

j-Veri güvenliğinin sağlanabilmesi;

k-Taşıyıcılar olarak internet üzerinden sunulan mal ve hizmetlerin

geliştirilebilmesi;

 

l-Yaşanan olumsuzlukların hızla çözümlenebilmesi,

 

m- Taşıyıcılar’a talep ve şikayet iletenler ile iletişime geçilebilmesi;

 

n-İnternet sitemizde yer alan Gizlilik Politikamızı GİZLİLİK POLİTİKASINA LİNK VERİLECEK SARIYLA OLAN YERE KIRMIZI YERİ ÇIKAR) ilişkin

hükümlere uygunluğun sağlanabilmesi şeklindedir.

 

Tüm bu amaçlarla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6.

Maddelerinde belirtilen “ kişisel verileri işleme şartlarına ” uygun olarak

işlenmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE YÖNELİK İLKELER
 2. a) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre

kadar muhafaza edilmesini;

 1. b) Hukuka uygun olarak işlemeyi;
 2. c) Verilerin güncelliğini sağlamayı;
 3. d) Dürüstlük kurallarına uygun davranmayı;
 4. e) İşlendiği amaç dışında kullanılmamasını;
 5. f) İşlendiği amaçla ölçülü ve sınırlı olmasını;
 6. g) Genel ahlaka, örfe ve adete uygun olarak işlemeyi;
 7. h) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri başta olmak

üzere ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemeyi;

 

Taşıyıcılar olarak ilke edindik.

 

6.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME USULÜ

 

a-KİŞİSEL VERİLERİNİZ S.S. TAVŞANLI MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ

TARAFINDAN İKİ DURUMUN VARLIĞI HALİNDE TUTULUR VE İŞLENİR. BU İKİ

HAL AŞAĞIDAKİ GİBİDİR;

AÇIK RIZA KANUNUNA UYGUNLUK HALLERİ

 

b-AÇIK RIZAYA GEREK OLMAYAN HALLER

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu verinin işlenmesi ve tutulması için bazı hallerde açık rızaya gerek olmadığını belirtmiştir. Kanunun 5. Maddesinin 2.

Fıkrasında belirtilen bu haller aşağıdaki gibidir;

 

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 

- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da birbaşkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için

zorunlu olması.

 

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi içinzorunlu olması.

 

- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

 

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu

olması.

 

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu

olması.

 

Söz konusu durumların varlığı halinde açık rızanız olmaksızın Taşıyıcılar olarak

veri işleyebilme hakkımız haizdir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN TOPLANMA YÖNTEMİ

 

Gelişen ve değişen teknolojik koşullarda farklı mecralardan Şirketimizce veri toplanmaktadır. Söz konusu verilerin toplanma yöntemi çeşitlidir. Sınırlayıcı

olmamakla birlikte veri toplama yöntemlerimiz; internet sitesi, sosyal mecralar, anlık mesajlaşma araçları, elektronik postalar, telefon, faks, manuel yöntemler, sözleşmeler, işin ifasına yönelik Şirketimiz bünyesine sunulan tüm evrak ve belgeler, mobil uygulamalar şeklinde sıralanabilecektir. Sayılan yöntemlerle toplanan kişisel verilere ve/veya özel nitelikli kişisel verilere sözlü, yazılı ve elektronik olarak ulaşılabilmektedir. Taşıyıcılar bünyesinde toplanan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler yukarıda izah olunan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun şartları, amaçları ve ilkelerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen koşullar çerçevesinde işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 1. VERİLERİN AKTARILMASI VE KORUNMASI

 

a-AKTARILMASI

 

Verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uygun olarak, gizlilik sözleşmemizdeki koşullar uyarınca salt işin ifasını sağlamak amacıyla aktarılmaktadır. Taşıyıcılar Verilerin aktarılması sürecinde tam bir hassasiyet göstererek olabildiğinde en az kişisel veriyi aktarmaya gayret etmektedir. Bu bağlamda Taşıyıcılar çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere veri aktarımı yapmaktadır.

 

b-KORUNMASI

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu asıl olarak verilerin korunmasını ve izinsiz aktarımın önüne geçilmesini amaçlamaktadır. Başta ilgili kanun hükümleri olmak üzere verilerin yetkisiz üçüncü kişilere aktarımının önüne geçebilmek için Taşıyıcılar olarak gereken tüm teknik ve idari tedbiri almaktayız. Bu bağlamda bilhassa şirket içi politikalarımızı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun hale getirmekte ve kişisel verilerin korunmasına yönelik her türlü teknik yazılım ve donanımı bünyemizde bulundurmaktayız. Tüm bunları sağlayabilmek adına gerek şirket içinde çalışanlarımızın gerekse iş yaptığımız üçüncü kişilerin Gizlilik Politikamıza GİZLİLİK POLİTİKASINA LİNK VERİLECEK SARIYLA OLAN YERE KIRMIZI YERİ ÇIKAR aykırı davranmasını önlemeye çalışmaktayız.

 

 1. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

 

a-BAŞVURU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ’ nun 11. Maddesinde veri

sahibinin haklarını hüküm altına almıştır. İşbu madde uyarınca veri sahibi olarak haklarınız aşağıdaki gibidir:

 

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

 1. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

 1. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların

düzeltilmesini isteme,

 

 

 1. e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı

Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin

silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

 1. f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine

verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 1. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

 1. h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda izah olunan Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan doğan haklarınıza ilişkin taleplerinizi 10.03.2018 Tarihli Resmi Gazete ’ de yayınlanan “ Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” de belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlayıp; işbu Aydınlatma Metninde belirtilen usullerde Şirketimize iletebilirsiniz. Söz konusu talepleriniz Taşıyıcılar tarafından en geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır. Başvurular bizzat veri sahibinin kendisi tarafından yapılmak zorundadır. Taşıyıcılar sadece veri sahibi tarafından yapılan başvuruyu dikkate alacak ve başvuru yapan hakkında bilgiler paylaşacaktır. Başvurular ücretsiz olmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bir ücret öngörülmesi halinde Şirketimiz tarafından kurulca belirlenen ücret sizlerden talep edilebilecektir.

 

b-BAŞVURU USULÜ

 

Aşağıda belirtilen bilgileri başvurunuzda eksiksiz olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Başvurularınızı bizzat Şirketimize yazılı olarak yapabileceğiniz

gibi; Noter vasıtasıyla, iadeli taahhütlü postayla, Şirketimiz adresine kaydedilmiş

sstavsanli@hs01.kep.tr     adresine veya tavsanlitasiyicilarkooperatifi@hotmail.com  veya sstavsanli@hotmail.com adresiyle de yapmanız mümkündür. Kişisel verileriz hakkında bilgi talebinde bulunmak için “ 6698 Sayılı Kanun Uyarınca Bilgi Talep Formu ” 6698 sayılı kanun uyarınca bilgi ve talep formuna link verilecek sarı yere kırmızı yaptığım yeri çıkar na tıklayarak bilgi talep formuna ulaşabilirsiniz.